הקישור בכל שאלה נוספת, נא פנו למוקד בטלפון 8261* או באמצעות

מתגייסים למענם - איתור / אירוח בעלי חיים בזמן מלחמה

מדיניות פרטיות

מתגייסים למענם – איתור/אירוח בעלי חיים בזמן מלחמה

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה בתאריך 19/11/2023

 1. מבוא
  • "מתגייסים למענם" הינו מיזם התנדבותי מטעם ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית בישראל (ע"ר שמספרה 580372498) (להלן: "המיזם", "אנו", "אנחנו") שהוקם בעקבות מלחמת "חרבות הברזל", ואשר פועל בשיתוף רשויות מקומיות, עמותות וגופים נוספים. המיזם מופעל באמצעות מתנדבים ומטרתו הינה לאחד את כל המידע מכל החמ"לים, הקבוצות והאתרים לגבי כלבים וחתולים ("בעלי חיים") שנמצאו במהלך המלחמה במטרה להשיבם לבעליהם או למצוא להם אומנה.
  • המיזם מפעיל אתר אינטרנט הזמין בקישור: https://help.biopet.co.il/ (להלן: "האתר").
  • אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים במיזם. מדיניות זו נועדה להסביר את האופן שבו אנו משתמשים במידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש במיזם.
  • תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר [לינק].
  • בטרם השימוש באתר או מסירת מידע אישי אודותיך למיזם, אנא וודא כי קראת את מדיניות פרטיות זו בעיון וכי אתה מבין את תנאיה.
  • מדיניות פרטיות זו נערכה בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם מופנית במידה שווה לכל המינים.
 2. איסוף מידע אישי
  • מידע אישי שתמסור לנו מיוזמתך.
   • בעת השימוש באתר, וככל שמצאת בעל חיים ותרצה לפרסם לגביו מודעה במטרה למצוא את בעליו, תתבקש למסור לנו את הפרטים הבאים אודותיך: שמך, מספר הטלפון שלך, כתובתך ופרטים נוספים שתבחר להזין בחלוניות המלל החופשי.
   • בעת השימוש באתר, וככל שתרצה להתנדב כמארח בעלי חיים שחולצו מאזורי הלחימה, תתבקש למסור לנו את הפרטים הבאים אודותיך: שמך המלא, מספר הטלפון שלך, כתובתך, פירוט העדפותיך לגבי בעל החיים שתרצה לקבל, ופרטים נוספים שתבחר להזין בחלוניות המלל החופשי.
   • בעת השימוש באתר, וככל שתרצה להשתמש באפשרות חיפוש אומנה/אימוץ לבעל חיים שנמצא אצלך, תתבקש למסור לנו את הפרטים הבאים אודותיך: שמך, מספר הטלפון שלך, אזור מגורים, ופרטים נוספים שתבחר להזין בחלוניות המלל החופשי.
   • בעת השימוש באתר, וככל שתרצה ליצור איתנו קשר בנוגע למודעה שפורסמה (למשל אם זיהית כי בעל החיים שפורסם במודעה מסוימת הוא שלך), תתבקש למסור לנו את הפרטים הבאים אודותיך: שמך המלא, מספר הטלפון שלך, המקום בו בעל החיים היה איתך לאחרונה, ופרטים נוספים שתבחר להזין בחלוניות המלל החופשי.
   • יובהר כי כל פרטי המידע שתזין בחלונית המלל החופשי יועברו אלינו כמות שהם ("as is") וחלקם אף יפורסמו באתר במסגרת המודעה שתבחר להעלות, על כן נבקשך להזין רק את הפרטים החיוניים לצורך בקשתך; ככל שתבחר להזין פרטי מידע אישי על אודותיך בחלונית זו, יובהר כי הנך מסכים לאיסוף ולעיבוד שלנו ולשימוש במידע האישי שיוזן בהתאם למדיניות פרטיות זו, לרבות פרסומו באתר כחלק מהמודעה שתעלה. אם אינך מסכים לעיבוד ולשימוש כאמור, הנך מתבקש שלא למסור או לשתף איתנו מידע שכזה בחלונית המלל החופשי.
  • מידע אישי נוסף הנאסף לגביך.
   • האתר שלנו עושה שימוש בקוקיות (Cookies). קוקיות הן למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ונשמרות במחשב, ואוספות מידע רלוונטי. כל הקוקיות שנעשה בהן שימוש חיוניות לפעולת האתר. 
 • תוכל למנוע הפעלה של קוקיות באופן כללי או למחוק קוקיות קיימות באמצעות האפשרויות שמציעים הדפדפנים השונים.
 • מובהר כי לא חלה עלייך כל חובה חוקית למסור לנו את המידע אודותיך וככל שתבחר לעשות כן הנך מצהיר כי אתה עושה זאת מרצונך החופשי ובהסכמתך. עם זאת, אם תבחר שלא למסור לנו מידע, יתכן שתימנע ממך האפשרות להשתמש באתר.
 • כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי שאינם פומביים (למשל מופיעים בצ'יפ של בעל החיים), עלייך לקבל מראש את הסכמתו, ככל שניתן, למסירת פרטיו כדי שנוכל להשתמש בהם בהתאם למדיניות זו.
 1. מטרות השימוש במידע
  • הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו במהלך שימושך במיזם, יישמרו במאגר המידע של המיזם. המידע ישמש בהתאם לדין ולהוראות מדיניות זו.
  • אנו נשתמש במידע שתמסור לנו לצורך תפעול המיזם ומימוש מטרותיו, לרבות יצירת קשר עמך על ידי המתנדבים שלנו בנוגע לפנייתך (מסירת בעל חיים שמצאת, חיפוש בעל חיים שאבד ו/או בקשה לשמש אומנה/אימוץ); המידע שנאסף אוטומטית באמצעות קוקיות משמש לתפעול האתר.
 2. העברת מידע לצדדים שלישיים
  • המיזם עשוי להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים, כפי שיפורט להלן:
   • השותפים במיזם. המיזם מופעל על ידי מספר גופים ועמותות, ובין היתר איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי, ביופט בע"מ (ח.פ. 511820136), החמ"ל הארצי לכלבים ובע"ח, כלבי גיבורים. המידע עשוי להיות מועבר גם לרשויות מקומיות וארגוני וטרינרים נוספים, בהתאם לצורך.
   • המתנדבים במיזם. המיזם הינו התנדבותי ומשכך מופעל על ידי מתנדבים. כחלק מפועלם במסגרת המיזם, המתנדבים יהיו חשופים למידע האישי אודותיך, ויפעלו על מנת לממש את מטרות המיזם.
   • אנשים אחרים שנרשמו למיזם. ככלל, אנו עושים מאמץ לא לפרסם פרטי קשר במסגרת המודעות המועלות לאתר (בכפוף לחריג "המלל החופשי", כמפורט לעיל). עם זאת, ככל שנמצא התאמה בין בעליו של בעל חיים שאבד לבין האדם שמצא אותו, או בין מי שמחפש אומנה/אימוץ של בעל חיים לבין אדם שמצא בעל חיים אך אינו יכול עוד להחזיק בו – אנו נדאג לקשר בין השניים ותוך כך נעביר את פרטי הקשר שלך לצד השני.
   • לצורך עמידה בהוראות חוק או דרישות מטעם רשויות מוסמכות. אנו עשויים להעביר מידע על אודותיך, על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי או בהתאם לכל דין.
   • אכיפת זכויות או הליכים משפטיים. לצרכי בירור טענות וניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית, שביניכם ו/או מי מטעמכם לבין המיזם ו/או מי מטעמו.
   • ספקי שירות חיצוניים. אנו עשויים לשתף מידע אודותיך עם ספקי שירות חיצוניים המסייעים לנו בניהול פעילותנו העסקית, כגון: ספקי מערכות טכנולוגיית מידע(IT) , ספקי שירותי תמיכה ואחסון (לרבות באמצעות מחשוב ענן), יועצים שונים, לרבות יועצים משפטיים ורו"ח. ספקים אלה מקבלים גישה למידע אך ורק למטרות ביצוע השירותים שלהם עבורנו.
   • שינוי ארגוני או העברת פעילות. אם פעילות המיזם תאורגן במסגרת אחרת או תועבר לתפעול על ידי גוף או יישות אחרים, המיזם יהיה רשאי להעביר את המידע שנאסף לגוף החדש, בתנאי שיקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • העברת מידע אישי שלך לצדדים שלישיים תהיה מוגבלת למטרות המנויות במדיניות זו ורק בהיקף ובמידה הנדרשים לפי שיקול דעתו של המיזם. המיזם ינקוט מאמצים נאותים על מנת להבטיח שמקבלי המידע יהיו כפופים לחובת סודיות ואבטחת מידע ביחס למידע, לפי כל דין.
 3. היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל למדינות אשר רמת ההגנה שבהן עשויה להיות פחותה מהרמה הנהוגה במדינת ישראל.

 

 1. אבטחת מידע

אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו, בהתאם להוראות הדין שחלות עלינו. עם זאת, ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או מערכות טלפוניה, ואין אנו יכולים להבטיח חסינות מפני גישה או שימוש בלתי מורשים. על כן, הנך מצהיר כי ידוע לך שלא נהיה אחראים לנזק שנגרם עקב גישה או שימוש לא מורשים כאמור, כל עוד אנו נוקטים באמצעי אבטחת מידע מקובלים.  

 1. משך שמירת המידע

המידע שתמסור לנו ישמר על ידנו לפרק הזמן ההכרחי להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופת שמירה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

 1. זכויותיך במידע

בכפוף להוראות הדין, למשתמשים יש זכות לעיין במידע אודותיהם, אשר מצוי במאגרי המיזם, ואף לבקש מהמיזם למחוק או לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם, מעודכן או מדויק. ניתן לממש זכות זו ולפנות בכל שאלה או הבהרה בנוגע למדיניות זו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת  [email protected]  אנו נעשה מאמץ סביר למלא אחר בקשותיך, בהתאם להוראות הדין.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

המיזם רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעת המתנדבים. המדיניות העדכנית תפורסם באתר עם תאריך העדכון בראש המסמך.

 1. פנה אלינו

אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש במיזם, או אם יש לך כל שאלה מדיניות זו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני  [email protected]  אנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

צרו קשר לגבי מודעה זו

פרסום מודעה חדשה - מחפש בע"ח

פרטי בעל החיים
פרטי יצירת קשר

פרסום מודעה חדשה - מצאתי בע"ח

פרסום מודעה חדשה - מעוניין לארח בע"ח

פרסום מודעה חדשה - מעוניין לאמץ בע"ח

אני מחפש/ת אומנה